ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2019 – 2022 год.

Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2019 – 2022 г. на община Димово е разработена в съответствие с разпоредбите на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници /НПДЕВИ/, чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), и съгласно указанията за изготвяне на общински програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и био-горива.