Административни услуги

При нас можете да получите следните административни услуги:
За целта е необходимо да подадете заявление по образец, което можете да свалите и от прикачените файлове по-долу.

При нас можете да получите следните административни услуги:
За целта е необходимо да подадете заявление по образец, което можете да свалите и от прикачените файлове по-долу. Continue reading „Административни услуги“

Услуги по отношение на местните данъци и такси

1. Издаване удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Срок на издаване – до 5 работни дни, такса за издаване 6,00лв.; до 3 работни дни – 12,00лв.; Експресна услуга в рамките на един работен ден – 18,00лв. за една данъчна оценка.

Нормативен документ – Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

2. Издаване на удостоверение за данни, декларирани по ЗМДТ
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Такса: 5.00 лв.
Срок на издаване – до 14 работни дни
Нормативен документ – Наредба за МДТ

3. Издаване на удостоверение за платен данък върху имот и такса битови отпадъци
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Такса: 5.00 лв.
Срок на издаване – до 14 работни дни
Нормативен документ – Наредба за МДТ

4. Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Такса: 3,00 лв.
Срок на издаване – до 14 работни дни
Нормативен документ – Наредба за МДТ

5. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентен данък
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Такса: 5.00 лв.
Срок на издаване – до 14 работни дни
Нормативен документ – Наредба за МДТ

6. Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследство
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Такса: 4.00 лв.
Срок на издаване – до 14 работни дни
Нормативен документ – Наредба за МДТ

7. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Такса: 5.00 лв.
Срок на издаване – до 14 работни дни
Нормативен документ – Наредба за МДТ

8. Издаване на дубликат от квитанция за платени данъчни задължения
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Такса: 2.00 лв.
Срок на издаване – до 14 работни дни
Нормативен документ – Наредба за МДТ

9. Информация и справки по заявка на юридически лица
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Такса: 20.00 лв.
Срок на издаване – до 14 работни дни
Нормативен документ – Наредба за МДТ

10. Издаване на удостоверение за платен данък на МПС
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Такса: 5.00 лв.
Срок на издаване – до 14 работни дни
Нормативен документ – Наредба за МДТ

11. Приемане и обработване на искане  за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Такса: 3.00 лв.
Срок на издаване – до 14 работни дни
Нормативен документ – Наредба за МДТ

Услуги „Устройство на територията“

1. ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ;
Необходими документи:
а/ документ за самоличност;
б/ документ за собственост;
в/ документ за платена такса;
б/ удостоверение за наследници.

Такси:
1. за издаване на скица на недвижим имоти
1.1 формат  А4 – 15,00 лв.
1.2. формат А3 – 21,00 лв.
1.3. извън формат А3 – 90,00 лв.
Срок на издаване: обикновена
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването

Забележка: Тези срокове важат при подадени пълни данни от страна на заявителя /чл. 34 от НМДТ/
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба за МДТ

2. ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ С УКАЗАН НАЧИН НА ЗАСТРОЯВМАНЕ/ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ/
Необходими документи:
а/ молба по образец;
б/ скица оригинал;
в/ документ за собственост;
г/ изходни данни за проектиране.

Срок за изпълнение: до 3 дни
Такси:
– формат  А4 – 15,00 лв.
– формат А3 – 21,00 лв.
– извън формат А3 – 90,00 лв.
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба за МДТ

3. ЗАВЕРЯВАНЕ НА СКИЦИ ОТ ИЗДАВАНЕТО НА КОИТО СА ИЗТЕКЛИ ШЕСТ МЕСЕЦА
Необходими документи:
а/ документ за самоличност;
б/ оригинална скица;

Срок на издаване:
 – обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба за МДТ

4. УЧАСТИЕ В КОМИСИЯ  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО НА СТРОЕЖ 
Необходими документи:
а/ заявление

Срок на издаване – веднага
Такса – 30.00 лв.
Нормативен документ – ЗГР, Наредба МДТ

5. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ФАКТИ И СЪБИТИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Необходими документи:
а/ заявление по образец;
б/ документ за собственост.

Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Такса: 10.00 лв.
Нормативен документ:ЗУТ, Наредба за МДТ

6. ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ И НА КОПИЯ ОТ ПЛАНОВЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯТА КЪМ ТЯХ
Необходими документи:
а/ заявление по образец.

Такса -2.00 лв.на лист
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ: ЗУТ, Наредба за МДТ

7. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ
Необходими документи:
а/ заявление  по образец;
б/ документ за собственост;
в/ договор за наем;
г/ оригинални скици – 3 бр.

Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Такса – 70.00 лв.
Нормативен документ:чл. 56 от ЗУТ, Наредбата за МДТ

8. ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ В ТЯХ
Необходими документи:
а/ заявление  по образец;
б/ документ за самоличност;
б/ документ за собственост;
в/ документ за платена такса;
б/ удостоверение за наследници;

Такса: 0,3% от строителната стойност, изчислена на кв.м. РЗП
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването

Забележка: Сроковете влизат в сила след решение на Общински съвет
Нормативен документ: ЗУТ, Наредбата за МДТ

9. ЗА ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ТЕРЕН ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЛИНЕЙНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ
Необходими документи:
а/ заявление по образец.

Такса: 2.00 лв.
Срок на издаване: обикновена – до 14 работни дни
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ: ЗУТ, Наредбата за МДТ

Забележка: Сроковете влизат в сила след решение на Общински съвет

10. ПРЕЗАВЕРКА /ПРОМЯНА/ НА СКИЦА С УКАЗАН НАЧИН НА ЗАСТРОЯВАНЕ
Необходими документи:
а/ заявление  по образец;

Такса: 15.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ: ЗУТ, Наредбата за МДТ

11. ИЗГОТВЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ПО чл. 124, ал. 3 и чл. 135, ал. 2 ОТ ЗУТ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП
Необходими документи:
а/ заявление  по образец;
б/ копие от документ за собственост;
в/ скица-предложение за изменение;
г/ други документи свързани с основанието с което се иска изменението на ПУП;

Такса: за физически лица – 10.00 лв./бр.
            за юридически лица – 20.00 лв./бр.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ: ЗУТ, Наредбата за МДТ

12. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ НА КОМПЛЕКСЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
Необходими документи:
 а/ заявление по образец
 
Такса: 0,3 % от строителната стойност
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването

Забележка: Сроковете влизат в сила след решение на Общински съвет
Нормативен документ: ЗУТ, Наредбата за МДТ

14. ПРОЦЕДУРА ПО ОДОБРЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП ПО чл. 124, чл. 134, чл. 135, чл. 15  ОТ ЗУТ И § 8 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗУТ
Необходими документи:
а/ заявление по образец;
б/ документ за собственост;
в/ скица-предложение за изменение.

Такса – в регулация – 80.00 лв.
             извън регулация – 60.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

15. СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Необходими документи:
а/ заявление по образец;
б/ документ за собственост;
в/ виза за проектиране;
г/ три копия от изготвения инвестиционен проект.

Такса: 20.00 лв.
Срок на издаване:
обикновена – до 30 работни дни
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

16. ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА
Необходими документи:
а/ молба по образец

Такса: 10.00 лв. за проект
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ
 
17. ОДОБРЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА
Необходими документи:
а/ заявление по образец
 
Такса: 50.00 лв.
Срок на издаване: обикновена – до 30 работни дни
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

18. ОДОБРЯВАНЕ НА ИДЕЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
Необходими документи:
а/ молба по образец;
б/ три копия от изготвения инвестиционен проект.

Такса: 30.00 лв./проект
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

19. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГЕОДЕЗИЧНИ ДАННИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Необходими документи:
а/ молба по образец;

Такса: 4.00 лв. на точка/репер
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването

20. ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
Необходими документи:
а/ заявление по образец;
б/ три копия от изготвения инвестиционен проект.

Такса: 30.00 лв.
Срок на издаване: обикновена – до 30 работни дни
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

21. ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ПРИ УСЛОВИЯТА НА чл. 153, ал.3 и 4 от ЗУТ
Необходими документи:
а/ заявление по образец;
б/ Разрешение за строеж;

Такса: 5.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

22. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ ІV И V КАТЕГОРИЯ
Необходими документи:
а/ заявление по образец.
 
Такси: 0,9% от строителната стойност кв.м. РЗП
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

23. ЗАВЕРЯВАНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Необходими документи:
а/ заявление по образец

Такси: 30.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

24. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С чл. 52, ал. 5 от ЗИКР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО чл. 175 от ЗУТ
Необходими документи:
а/ заявление по образец
 
Такси: 15.00  лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

25. ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ОТ ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Необходими документи:
а/заявление по образец

Такси: 2.50   лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

26. ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА
Необходими документи:
а/ заявление по образец.

Такси: 10.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

27. ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖД ИМОТ ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК
а/ заявление по образец;
б/ обосновка за необходимостта от преминаване през чужд имот и времетраене
в/документ за собственост;
г/ одобрен проект;
д/ декларация на заинтересованите собственици, по чл. 192 от ЗУТ.

Такси: 10.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

28. ИЗДАВАНЕ ЗАПОВЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СВОБОДЕН ДОСТЪП В НЕДВИЖИМ ИМОТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИ ИЛИ ПРЕДПИСАНИ ПРОУЧВАТЕЛНИ, ПРОЕКТНИ, СТРОИТЕЛНИ, МОНТАЖНИ, КОНТРОЛНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ РАБОТИ
Необходими документи:
а/ заявление по образец

Такси: 10.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

29. ИЗДАВАНЕ ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКАРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ОБЩИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ЧУЖД ИМОТ
Необходими документи:
а/ заявление по образец
 
Такси: 10.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

30. ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ОБЕЩЕТЕНИЯ
Необходими документи:
а/ заявление по образец
 
Такси: 10.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

31. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ
Необходими документи:
а/ заявление по образец

Такси: 10.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

32. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ
Необходими документи:
а/ заявление по образец;
б/ документ за собственост;
в/ нотариално заверена декларация от трима свидетели за времето на извършване на строежа.

Такси: 0,9% от ½ от строителната стойност
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

33. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ПОЗЕМЛЕН ИМАТ
Необходими документи:
а/ заявление по образец;
б/ документ за собственост;
в/ скица по действителен план;

Такси: 10.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

34. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ НА ОБОСОБЕНИ ДЯЛОВЕ /ЧАСТИ/ ОТ ИМОТ ОТ ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Необходими документи:
а/ заявление по образец;
б/ документ за собственост.

Такси: 5.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни  от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

35. ИЗАДАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦЕИ И ЗЕМНИ МАСИ ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ
Необходими документи:
а/ заявление по образец

Такси: 0,02 лв./куб.м на ден
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

36. МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛТВЕНА ПРОВЕРКА
Необходими документи:
а/ заявление по образец.
 
Такси: 10.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, ГПК чл. 483, ал. 2,  Наредба МДТ

37. СЛУЖЕБНО ИЗРАБОТВАНЕ ПА ПУП
а/ заявление по образец.

Такси: 50% от цената, изчислена по методиката на КАБ и КИИП
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ,  Наредба МДТ

38. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ НА ОГРАДА
а/ заявление по образец
б/ документ за собственост
в/ квитанция за платена такса

Такси: 1.00 лв. на л/м  за ограда от колове и мрежа;
            2.00 лв. на л/м за ажурна и масивна ограда
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ,  Наредба МДТ

39. ЗА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
Необходими документи:
а/ заявление по образец.

Такси: 10.00 лв.
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

40. ОСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ
Необходими документи:
а/ заявление по образец.
 
Такси: цената се определя по формула
Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 7 дни
– експресна – до 3 дни от заявяването
Нормативен документ – ЗУТ, Наредба МДТ

18. ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
Необходими документи:
а/ молба по образец
б/ скица оригинал
в/ документ за собственост
г/ изходни данни за проектиране

Срок за изпълнение: Срок на издаване:
– обикновена – до 14 работни дни
– бърза – до 5 дни

Прикачени файлове:

Услуги „Общинска собственост“

1. Предоставяне на земя под наем от ОПФ
Необходими документи:
а/ заявление по образец.

Такса:
А. Обработваема земя в чертите на регулацията за една стопанска година – 25.00 лв. /дка
Б. Обработваема земеделска земя извън чертите на регулацията за една стопанска година:
-за І, ІІ, ІІІ и ІV категория – не по-малко от  10. 00 лв./дка
-за V – Х категория включително – не по-малко 6.00лв./дка
В. За пасища за всички категории за една стопанска  година – 2. 00 лв./дка
Г. За зеленчукови градини за една стопанска година – 0,05лв./кв.м.

2. Производство по настаняване на граждани под наем в общинско жилище
Необходими документи:
а/ заявление по образец.

Такса/наем:
А. Жилищна площ за жилищни нужди
– в апартамент за един месец – 0,30лв./кв. м.
– в къща за един месец -0,25лв./кв.м.
– за двор на къща за един месец – 0,04лв./км.м.
Б. Покрита площ за стопански и производствени нужди на месец
– за гр. Димово, с. Арчар и с. Гара Орешец – 2,00лв./кв.м.
– за останалите населени места – 1.00 лв./кв. м. 
В. Покрита площ за административни нужди на месец – 2,00лв./кв.м.
Г. Наемна цена за клубни нужди на политическите партии на месец – 1,00лв./кв.м.

3. Издаване на удостоверение за липса на задължения към общината
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Срок на издаване – веднага
Такса – 5.00 лв.
Нормативен документ – Наредба за МДТ

Услуги „Търговия и услуги, туризъм

1. Издаване на разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия;
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.
Срок на издаване – веднага
Нормативен документ – ЗГР.

Такси:
За издаване на разрешение – 50. 00 лв. за всички населени места.
За издаване на дубликат от разрешителното – 20. 00 лв.
Срок за изпълнение : 7 дни, Такса: 10,00 лв.
Бърза услуга – Срок за изпълнение : 3 дни, Такса: 20,00 лв.
Експресна: в деня на заявяване Такса: 30.00 лева
Цена на стикера – 12.00 лв. с ДДС

2. Категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение;
Необходими документи:
а/ Заявление

Такса:
1. за категоризиране на средства за подслон – хотели, мотели, вилни и туристически селища:
        а) до 30 стаи – 500 лв.;
        б) от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;
        в) от 151 до 300 стаи – 1870 лв.;
        г) от 301 до 500 стаи – 2750 лв.;
        д) над 500 стаи – 5000 лв.;
2. за категоризиране на места за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи:
         а) до 20 стаи – 250 лв.;
         б) от 21 до 40 стаи – 500 лв.;
         в) от 40 до 60 стаи – 940 лв.;
         г) от 61 до 100 стаи – 2500 лв.;
         д) над 100 стаи – 5000 лв.;
         е) за едно легло в самостоятелна стая – 10 лв.;
         ж) за едно легло в туристическа хижа – 10 лв.;
3. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:
         а) до 20 места за сядане – 110 лв.;
         б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;
         в) от 51 до 150 места за сядане – 500 лв.;
         г) от 151 до 300 места за сядане – 940 лв.;
         д) над 300 места за сядане – 1400 лв.;
4. за издаване на дубликат на удостоверение за категория на туристически обект – 100 лв.;
5.  за изработване на нова категорийна символика – 50 лв.;
При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща ½ от съответната такса, а при получаване на категорийната символика – втората половина от таксата.

Срок на издаване: до 3 дни
Нормативен документ – Наредба за МДТ

4. Заверяване на регистъра на настанени туристи и реализирани нощувки;
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Срок за издаване: в деня за заявяване
Нормативен документ – Наредба за МДТ

5. Издаване на разрешение за работа с удължено работно време;
Необходими документи:
а/ заявление 

Такса: 10.00 лв.
Срок на издаване – в деня на заявяване
Нормативен документ: Наредба за МДТ

Услуги „Екология“

1. Издаване на разрешение за отсичане на единични дървета;
Необходими документи:
а/ Заявление;
б/ Скица на имота.
Такса:
1. Издаване на разрешително, след проверка на документите за собственост – 5,00 лв.  .
2. Маркиране на дървесина на корен-  2,00 лв./м3
3. Издаване на превозен билет или удостоверение, което съдържа всички реквизити на превозния билет, като за всяко транспортно средство се издава отделен превозен билет (или удостоверение) –  2,00 лв.
Забележка: Таксата се внася на касата на общината при получаване на разрешителното

Срок за изпълнение: до 30 дни,
Нормативен документ – Наредба за МДТ.

2. Заверяване на регистрите на лицензираните фирми за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали;
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Срок на издаване – в деня на заявяването
Нормативен документ – Наредба за МДТ

Услуги „Култура, вероизповедания, образование и социални дейности

 

1. Регистрация на местните поделения на изповеданията в РБ в общинския регистър на вероизповеданията;
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.
б/ заявление.

Срок на издаване – 3 дни
Нормативен документ – Наредба за МДТ

 

 

Услуги „Административно-техническо обслужване, архив и личен състав“

1. Издаване на удостоверение за установяване на трудов стаж на жените-майки;
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Срок на издаване:до 3 дни
Нормативен документ: Наредба за МДТ.
 
2. Изготвяне на образец УП-1;
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Срок на издаване: до 3 дни
Нормативен документ: Наредба за МДТ.

3. Изготвяне на образец УП-2;
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.
 
Срок за изпълнение: до 3 дни
Такса:
До 7 години – 2.00 лв.
От 7 до 15 години – 3.00 лв.
Над 15 години – 4.00 лв.
Нормативен документ: Наредба за МДТ

4. Изготвяне на образец УП-3;
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Срок на издаване до 3 дни
Такса:
До 7 години – 1.10 лв.
От 7 до 15 години  – 2.00 лв.
Над 15 години  – 3.00 лв.
Нормативен документ: Наредба за МДТ

5. Предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ;
Необходими документи:
а/ документ за самоличност;
б/ заявление по образец.

Срок на издаване – 14 дни от постъпване на заявлението
Нормативен документ: ЗДОИ, вътрешни правила за приложение на ЗДОИ

6. Издаване на свидетелство за собственост или продажба на едър добитък;
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.

Такса: 5.00 лв.
Срок на издаване – в деня на заявяването
Нормативен документ – Наредба за МДТ.

7. Регистрация на домашни кучета;
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.
б/ декларация за притежаване на куче по образец

Такса: 2.00 лв.
Срок на издаване – в деня на заявяването
Нормативен документ – Наредба за МДТ

8. Издаване на удостоверение за регистрация и упражняване на частна ветеринарномедицинска практика;
Необходими документи:
а/ документ за самоличност.
б/ заявление

Такса: 5.00 лв.
Срок на издаване – до 3 дни от  заявяването
Нормативен документ – Наредба за МДТ.