Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2019 – 2020 г. за землищата на територията на Община Димово, предназначени за индивидуално ползване

Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2019 – 2020 г. за землищата на територията на Община Димово, предназначени за индивидуално ползване

Прикачени файлове:

ВТОРИ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 755.00 ПЛЪТНИ КУБИЧЕСКИ МЕТРА ДЪРВЕСИНА ОТ БЯЛ И ЧЕРЕН БОР

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА 755.00 ПЛЪТНИ КУБИЧЕСКИ МЕТРА ДЪРВЕСИНА ОТ БЯЛ И ЧЕРЕН БОР, НАХОДЯЩА СЕ В ИМОТИ С № 000618 И № 000624 В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ГАРА ОРЕШЕЦ

Прикачени файлове:

Явен търг за продажба на имот № 586001 в м. Мъртвината с. Арчар- 749,931 дка.

Пазарна оценка:
124 939,00 лв.

Данъчна оценка:
14 857,73 лв.

Продажна цена:
124939,00 РОС 289/29,12,2006 г.137432,90 лв. договор

Вид разпореждане:
Явен търг

Купувач:
„ Център по комасация на земеделска земя“ ООД Видин, ул. „Ал. Батенберг“1,ет.1, ап.6 Булстат : 105573542

 

Явен търг за продажба на имот № 585001 от 496,914 дка. В м. Мъртвината с. Арчар23,01,2007 г.

Пазарна оценка:
91 929,00 лв.

Данъчна оценка:
19685,69 лв

Продажна цена:
101121,90 лв. договор91929-РОС 289/29,12,2006 г.

Вид разпореждане:
Явен търг

Купувач:
„ Геоленд“ ЕООД, София, р-н Триадица, ул. „ Неофит Рилски“ № 5, ет.1 , Булстат 131175536