Спортът в община Димово

 

В община Димово съществуват богати спортни традиции. Спортните обекти и съоръжения са недостатъчни за потребностите на младите хора – градски стадион – нуждаещ се от неотложен ремонт, училищни физкултурни салони и площадки, съсредоточени в центъра на общината.
В общината функционират два футболни клуба, клуб по шахмат:
Спортната дейност се оценява от Общината като важен фактор за укрепване на здравето на децата и учениците, за повишаване на тяхната физическа дееспособност и най-ефективна алтернатива за борбата с наркоманите, алкохолизма и тютюнопушенето.
Основните приоритети на Община Димово в спорта са: подкрепа и контрол по поддържане на наличната спортна база; основен ремонт на стадиона в град Димово; повишаване ефективността на влагания финансов и материален ресурс; подобряване координацията между спортните клубове, младежките и граждански структури чрез изграждане на Обществен съвет по младежта и спорта с цел постигане на ползотворен тренировъчен и състезателен процес; създаване на условия за развитие на масовата физкултура и спорт, съгласно с Европейската харта „Спорт за всички“.

 

Прикачени файлове: