Център за настаняване на лица с физически увреждания, с. Извор

Открит е на 01.06.2010 г. Приема лица, за които са изчерпани всички други възможности за доставяне на социални услуги в общността и не са в състояние сами да организират и да задоволят своите жизнени потребности, с изричното условие да са с физически увреждания.
Първият настанен потребител е 19.07.2010 г.
От 2010 г. до 2014 г. управител е Людмил Радуканов, Велко Велков от 2014 г. до 2017 г., а от 2017 г. – Игнат Игнатов.
Капацитетът на дома е 15 потребители, персонала наброява 14 служители.

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства с. Воднянци

Функционира от 2011 г.
От януари 2011 г. до м. май 2011 г. управител е Милчо Иванов.
Отначало домът е с по-малко потребители, само трима. По-късно капацитетът се увеличава до 10 потребители. Започва като защитено жилище, а по-късно сменя статута си на ЦНСТЛПР.
От м. май 2011 г. до момента управител на дома е Евгени Цветанов Славчов.
Тел. за контакт 0885524522.

Дневен център за стари хора и Дом за стари хора с. Гара Орешец

На 23.08.2006 г. Общинският съвет на Димово взима решение за откриване на Дом за стари хора в с. Гара Орешец с капацитет 20 места, като вид социална услуга в специализираните институции. Старт на неговото разкриване е даден през 2007 г. със Заповед на Изпълнителният директор на Агенция „Социално подпомагане“ към Министерство на труда и социалната политика. На следващата година – 2008 отново със Заповед на Изпълнителният директор на Агенция „Социално подпомагане“ към Министерство на труда и социалната политика капацитетът на ДСХ е увеличен от 20 на 30 места. От тогава услугата функционира на територията на с. Гара Орешец, общ. Димово с капацитет 30 места.
Към момента Директор на ДСХ и ДЦСХ с. Гара Орешец е Таня Тодорова.
Тел. за контакт 0894 624052.

Население

Към месец октомври 2009 г. населението на община Димово наброява 6942 души.
В сравнение с месец август 2005 г. – населението на общината е наброявало 7961 души, живеещи в 22 населени места, в т.ч. 1 град, 20 села и една махала. Смъртността през 1999 година е 26,08% при 27,94% за 1998 година.
Естествения прираст на населението в общината за 1999 година е 18 промила.
Механичният прираст на населението в общината е 11 промила.

Естественото движение на населението в област Видин се намира под влияние на негативни демографски процеси – намаляване на населението, застаряване, задълбочаващата се депопулация и увеличаване на смъртността. В Община Димово процесът на намаляване на населението е много силно изразен. В края на 2000 г. населението в общината е 8972 души. Към м. август 2005 наброява 7961 т. е. намалението е с 1676 души, или с 17, 3 % само за десет години.

Както в страната и областта, така и в общината жените продължават да бъдат по-голямата част от населението – 51.45 %.8 %. Запазва се тенденцията мъжете да са повече в по-ниските възрастови групи, а жените да преобладават във високите в резултат най-вече на по-високата средна продължителност на живота им.

Процесът на остаряване и ниска раждаемост продължава да оказват влияние върху формирането на трудовия потенциал в региона и най-вече върху неговото възпроизводство. Данните показват, че общото намаление на населението и неговото застаряване предимно се свързват с намаляването на населението в подтрудоспособна възраст. Относителният дял на лицата в подтрудоспособна и трудоспособна възраст са по-високи от тези за страната и съответно – относителните дялове на лицата в надтрудоспособна възраст са по-ниски.