Публичен търг с явно наддаване за наемане на ПИ с идентификатори 24640.110.130 и 24640.120.110 по КККР на село Държаница.

О Б Я В А

  Кметът на Община Димово на основание Решение № 72 взето с Протокол № 9 от 15.06.2020 година на Общински съвет Димово

О Б Я В Я В А

                Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти с  с идентификатори 24640.110.130 и 24640.120.110 по КККР на село Държаница, ниви от ІІІ категория с обща площ 50,012 дка. Начална тръжна наемна цена – не по-малко от 1850,44 лева за стопанска година. Стъпка на наддаване – 10% от най-високата предложена начална тръжна цена. Срок на договора – 5 години. Начало на ползването – 01.10.2020 година. Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа до 20.07.2020 година от Центъра за обслужване и информация на гражданите в Община Димово срещу 20,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на 185,00 лева се внася в деловодството на общината до 10,00 часа на 21.07.2020 година. Търгът ще се проведе на 21.07.2020 година от 10,30 часа в Заседателната зала на Общината.

За справки и информация – телефон 09341 2260.

Прикачени файлове:

Oбществена поръчка с предмет: „Зимно подържане за експлоатационен сезон 2020 година на общинска пътна мрежа в община Димово по две обособени позиции“

пренесена от https://sop.bg/dimovo-701/proceduri-20-1-zop/a1-0005852.html

Прикачени файлове:

НАЕМ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СКЛАДОВИ НУЖДИ В ДИМОВО

О Б Я В А

         Кметът на Община Димово на основание Решение № 62 взето с Протокол № 8 от 20.05.2020 година на Общински съвет Димово

О Б Я В Я В А

       Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения с обща площ 27,12 кв.м., находящи се в сутерена на бившата административна сграда на АПК “Живко Пуев” град Димово за складови нужди. Начална тръжна наемна цена 2,00 лева без ДДС на кв.м. на месец. Стъпка на наддаване – 10%. Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа до 14.07.2020 година от Центъра за обслужване и информация на гражданите в Община Димово срещу 20,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на 65,00 лева се внася в деловодството на общината до 9,30 часа на 15.07.2020 година. Търгът ще се проведе на 15.07.2020 година от 10,00 часа в Заседателната зала на Общината.

За справки и информация – телефон 0936 2260

НАЕМ НА НИВА С ИДЕНТИФИКАТОР 36440.21.17 ПО КККР НА СЕЛО КАРБИНЦИ

О Б Я В А

     Кметът на Община Димово на основание Решение № Решение № 39, взето с Протокол № 6 от 28.02.2020 година на Общински съвет Димово

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот с идентификатор 36440.21.17, нива от ІV категория по КККР на село Карбинци, с площ от 16,208 декара. Начална тръжна наемна цена – не по-малко от 567,28 лева за стопанска година. Стъпка на наддаване – 10% от най-високата предложена начална тръжна цена. Срок на договора – 10 години. Начало на ползването – 01.10.2020 година. Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа до 13.07.2020 година от Центъра за обслужване и информация на гражданите в Община Димово срещу 10,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на 57,00 лева се внася в касата на общината до 10,00 часа на 14.07.2020 година. Търгът ще се проведе на 14.07.2020 година от 10,30 часа в Заседателната зала на Общината.

За справки и информация – телефон 09341 2260.

НАЕМ ЯЗОВИР СЕЛО МЕДОВНИЦА

О Б Я В А

   Кметът на Община Димово на основание Решение № 47, взето с Протокол № 6 от 28.02.2020 година на Общински съвет Димово

О Б Я В Я В А

    Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с начин на трайно ползване: Язовир с идентификатор 47648.15.80 по КККР на с. Медовница, община Димово с площ 15,793 дка. Начална тръжна наемна цена – не по-малко от 50,00 лева за декар без ДДС за 1 година. Стъпка на наддаване – 10% от най-високата предложена начална тръжна цена. Срок на договора – 10 години. Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа на 14.07.2020 година от Центъра за обслужване и информация на гражданите в Община Димово срещу 10,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на 394,83 лева се внася в деловодството на общината до 12,00 часа на 15.07.2020 година. Търгът ще се проведе на 15.07.2020 година от 14,00 часа в Заседателната зала на Общината.

За справки и информация – телефон 09341 2260.

НАЕМ ЖИЛИЩЕ СЕЛО ИЗВОР

О Б Я В А

   Кметът на Община Димово на основание Решение № 61 взето с Протокол № 8 от 20.05.2020 година на Общински съвет Димово

О Б Я В Я В А

  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на паянтово жилище от 60,00 кв.м., двуетажна паянтова сграда /плевня/ със ЗП 42,00 кв.м. и паянтова сграда с ЗП 42,00 кв.м., находящи се в ПИ № 228 в кв. 23  по плана на  село Извор. Начална тръжна наемна цена 30,00 лева без ДДС на месец. Стъпка на наддаване – 10%. Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа до 13.07.2020 година от Центъра за обслужване и информация на гражданите в Община Димово срещу 10,00 лева. Документация и депозит за участие в търга в размер на 36,00 лева се внася в деловодството и касата на общината до 13,30 часа на 14.07.2020 година. Търгът ще се проведе на 14.07.2020 година от 14,00 часа в Заседателната зала на Общината.

За справки и информация – телефон 0936 2260.

Прикачени файлове:

НАЕМ ГАРАЖНА КЛЕТКА В СЕЛО ИЗВОР

О Б Я В А

Кметът на Община Димово на основание Решение № 60 взето с Протокол № 8 от 20.05.2020 година на Общински съвет Димово

О Б Я В Я В А

 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на гаражна клетка от 32,00 кв.м., находяща се в масивна сграда в УПИ № VІІ-204 в кв. 24 по плана на село Извор за стопански нужди. Начална тръжна наемна цена 1,00 лева на кв.м. на месец без ДДС. Стъпка на наддаване – 10 %. Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа до 13.07.2020 година от Центъра за обслужване и информация на гражданите в Община Димово срещу 10,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на 50,00 лева се внася в деловодството на общината до 10,30 часа на 14.07.2020 година. Търгът ще се проведе на 14.07.2020 година от 11,00 часа в Заседателната зала на Общината.

За справки и информация – телефон 0936 2260.

„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на община Димово“ по ПРСР 2014 – 2020 г. – възложена процедура, пренесена от https://sop.bg/dimovo-701/proceduri-20-3-zop/a3-0005317.html

Oбява СН договор с изпълнител

Договор Стр надзор УПМ

Документация събиране на оферти с обява_Димово

Информация за обява УПМ

Протокол №1 надзор улици

ПРОТОКОЛ №2 надзор улици

Решение изпълнител надзор улици

Съобщение

Техническа спецификация УПМ