Заповед № 85/28.09.2010 год.

На основание, чл. 37в ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3 ал. 4 от Устройствен правилник на Областните дирекции по Земеделие, и доклад вх. № 1768/15.09.2010 год., на Комисия по чл. 37в ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 37/28.05.2010 год. на Директора на ОД“Земеделие“-Видин:

О Д О Б Р Я В А М:

Масиви за ползване за стопанската 2010-2011 год. за землище с. Воднянци, ЕКАТТЕ 11497, община Димово както следва:

І. На ползвателя „РИМЕКС ОЙЛ“ ЕООД, се разпределят следните масиви за ползване:

1. На основание чл.37в ал.3 т.1 от ЗСПЗЗ ползвателят „РИМЕКС ОЙЛ“ ЕООД е с най-голям дял декларирани имоти /собственна, арендована или наета земеделска земя/ в масиви – №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 и 28, както следва:

 

Прикачени файлове: