Заповед № 72/27.09.2010 год.

На основание, чл. 37в ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3 ал. 4 от Устройствен правилник на Областните дирекции по Земеделие, и доклад вх. № 1768/15.09.2010 год., на Комисия по чл. 37в ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 37/28.05.2010 год. на Директора на ОД“Земеделие“-Видин:

О Д О Б Р Я В А М:

Масиви за ползване за стопанската 2010-2011 год. за землище с. Извор с ЕКАТТЕ 32370, община Димово както следва:

І. На ползвателя ЕТ“Деси-Светла Симеонова“, се разпределят следните масиви за ползване:

1. На основание постъпило споразумение № 1 /26.08.2010 г. по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, на ползвателите в землището на с.Извор, ЕКАТТЕ 32370, община Димово, на ползвателя ЕТ“Деси-Светла Симеонова“ се предоставят за ползване следните масиви -14, 15, 16 и 17, както следва:

Прикачени файлове: