Население

Към месец октомври 2009 г. населението на община Димово наброява 6942 души.
В сравнение с месец август 2005 г. – населението на общината е наброявало 7961 души, живеещи в 22 населени места, в т.ч. 1 град, 20 села и една махала. Смъртността през 1999 година е 26,08% при 27,94% за 1998 година.
Естествения прираст на населението в общината за 1999 година е 18 промила.
Механичният прираст на населението в общината е 11 промила.

Естественото движение на населението в област Видин се намира под влияние на негативни демографски процеси – намаляване на населението, застаряване, задълбочаващата се депопулация и увеличаване на смъртността. В Община Димово процесът на намаляване на населението е много силно изразен. В края на 2000 г. населението в общината е 8972 души. Към м. август 2005 наброява 7961 т. е. намалението е с 1676 души, или с 17, 3 % само за десет години.

Както в страната и областта, така и в общината жените продължават да бъдат по-голямата част от населението – 51.45 %.8 %. Запазва се тенденцията мъжете да са повече в по-ниските възрастови групи, а жените да преобладават във високите в резултат най-вече на по-високата средна продължителност на живота им.

Процесът на остаряване и ниска раждаемост продължава да оказват влияние върху формирането на трудовия потенциал в региона и най-вече върху неговото възпроизводство. Данните показват, че общото намаление на населението и неговото застаряване предимно се свързват с намаляването на населението в подтрудоспособна възраст. Относителният дял на лицата в подтрудоспособна и трудоспособна възраст са по-високи от тези за страната и съответно – относителните дялове на лицата в надтрудоспособна възраст са по-ниски.