Минерални ресурси

По отношение на минерално-суровинните ресурси територията на общината е крайно бедна, с изключение на находищата на кариерни строителни материали в района на село Гара Орешец и по поречието на река Арчар. В последните 10 години тяхната експлоатация е спряна. Все още не е изяснен статута им по отношение на собствеността.
С изграждане на Дунав мост – 2 и строителството и реабилитацията на Международен път Е-79, тяхната непосредствена близост до ж.п. линия и изградена пътна връзка, се разкриват големи възможности за разработването и на двата обекта. Тяхната разумна експлоатация е един перспективен източник за набиране на средства в бюджета на общината.