Заповед РД-02-74/01.04. 2014

На основание чл.44, ал 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс

О П Р Е Д Е Л Я М:

1.Местата за обявяване на избирателните списъци по населени места, както следва:

1. гр. Димово – Витрините на пощенски клон гр. Димово
2. с. Лагошевци – Читалището
3. с. Извор – Кметството
4. с. Шипот – Фоайето на кметството
5. с. Костичовци – Фоайето на кметството
6. с. Бела и с. Дълго поле – Фоайето на кметството
7. с. Острокапци – Фоайето на кметството
8. с. Кладоруб – Фоайето на кметството
9. с. Скомля – Фоайето на кметството
10. с. Воднянци – Фоайето на читалището
11. с. Карбинци – Фоайето на читалището
12. с. Медовница – Фоайето на читалището
13. с. Орешец (Гара Орешец ) – Фоайето на кметството
14. с. Върбовчец и Яньовец – Фоайето на кметството
15. с. Ярловица – Витрините на магазина
16. с. Септемврийци – Фоайето на кметството
17. с. Арчар – Фоайето на кметството
18. с. Държаница – Витрините на кметството
19. с. Мали Дреновец – Витрините на магазина
20. с. Владиченци – Фоайето на кметството
21. Дом за стари хора с. Орешец(Гара Орешец) – салон на дома
2.Избирателните списъци да се обявят на посочените в т.1 места най-късно до 14.04.2014 г. от следните длъжностни лица:
За град Димово – от гл. експерт „ГРАО“ -Миронка Табакова;
За Гара Орешец – от старши специалист „ГРАО“ -Любомира Борисова;
За Арчар – старши експерт „ГРАО“- Илияна Илиева;
За останалите населени места- от кметските наместници.
3.Избирателните списъци да се публикуват на интернет страницата на общината в сроковете посочени в т.2.
Копия от заповедта да се предостави на Районната избирателна комисия- Видин.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината.

ЛОЗАН ЛОЗАНОВ
Кмет на община Димово