Релеф и климат

<p><strong>Релеф</strong><br />Община Димово е разположена в северозападната част на Република България. Територията и е с преобладаващ хълмисто-равнинен характер, включваща части от Дунавската хълмиста равнина, в която попада Арчарския район, до полупланински в района на град Димово и село Гара Орешец, с надморска височина от + 42 м до + 900 м. Характерът на релефа в по-голямата си част от територията благоприятства за развитие на селскостопанско производство с всичките му разновидности, изграждането на много-добри комуникативни връзки и инженерна инфраструктура.</p>
<p><strong>Климат</strong><br />Община Димово попада в умерено-континенталната климатична област – под област на западната и средна част на Дунавската хълмиста равнина и подобласт на Предбалкана. Средногодишните температури са 12.2оС. Абсолютните максимални температури достигат доста високи стойности – най-високата измерена абсолютна максимална температура достига 42оС (август), а най-ниската максимална достига – 22.1оС (януари и декември).</p>
<p>&nbsp;</p>

Прикачени файлове: