Покана и дневен ред за редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29.02.2024 г. от 13,00 часа

Проект на дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Димово 2024-2034г.