Обява за търг за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади определени за индивидуално ползване, останали след проведените процедури по чл.37и , ал.4 и ал. 13 о ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 във всички землища на Община Димово

Обява за търг за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади определени за индивидуално ползване, останали след проведените процедури по чл.37и , ал.4 и ал. 13 о ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 във всички землища на Община Димово

О Б Я В А
Кметът на Община Димово на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ и т. V от Решение № 396, взето по Протокол № 60 от 11.01.2019 година на Общински съвет Димово

О Б Я В Я В А
Втори публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади, определени за индивидуално ползване, останали след проведените процедури по чл. 37и, ал. 4 и ал. 13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година във всички землища на Община Димово. Начална тръжна наемна цена за всички имоти – не по-малко от 12,00 лева на декар. Стъпка на наддаване – 5 % от най-високата предложена начална тръжна цена за всеки имот. Договорите ще се сключват за тази част от площта на имотите, която попада в слоя, допустим за подпомагане. Срок на договора – до 30.09.2020 година. Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа на 21.04.2020 година от Центъра за обслужване и информация на гражданите в Община Димово срещу 30,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на десет процента от началната тръжна цена, умножена по площта на имота или имотите, за които се кандидатства се внася в деловодството на общината до 9,30 часа на 22.04.2020 година. Търгът ще се проведе на 22.04.2020 година от 10,00 часа в Заседателната зала на Общината.
За справки и информация – телефон 09341 2260.

Временно е преустановено изпълнението на автобусната линия Видин-Димово-Видин

Временно е преустановено изпълнението на автобусната линия Видин-Димово-Видин

Уважаеми съграждани, във връзка с обявеното извънредно положение и преустановяване на учебните занятия и на определен вид дейности както и ограниченията в пътуването заради нарастващата опасност от COVID -19, Ви уведомяваме, че временно е преустановено изпълнението на автобусната линия Видин-Димово-Видин, считано от 01.04.2020 г.

Обявление по чл.124б от ЗУТ – ПУП

Обявление по чл.124б от ЗУТ – ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Димово на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със заповед №РД-02-192/01.04.2020 г. на кмета на Община Димово е допуснато:
1.Да се изработи: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН / ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ – ПУП /ПРЗ / НА ПИ 47648.31.4, по КККР на с. МЕДОВНИЦА, общ. ДИМОВО, обл.ВИДИН, като се запази предназначението на територията по действащия ОУП.
2.Вид на територията: „Територия за транспортни и логистични дейности „Плп“
3.Конкретно предназначение на застрояването: „ЗА СКЛАДОВА БАЗА И БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ„
Предписанието спира прилагането на устройствения план в посочения обхват,съгласно чл. 135, ал.(6) от ЗУТ .
Предписанието да се впише служебно в регистъра на общинската администрация съгласно чл. 5, ал.(5) от ЗУТ .
4.Изисквания по ОУП /общ устройствен план/ : УРЕГУЛИРАНЕТО НА ИМОТА ДА ОСИГУРЯВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯ ОТ РАЗНОВИДНОСТ „ТЕРИТОРИЯ ЗА ТРАНСПОРТНИ И ЛОГИСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ (Плп) “ СЪС СЛЕДНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ :
ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ – до 40 %
ИНТЕНЗИВНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ – до 1,0
МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА НА НОВОПРЕДВИДЕНОТО ЗАСТРОЯВАНЕ – 6 м
ПЛОЩ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ – над 50 %
5.Обявяване : На заинтересуваните страни по чл. 131 от ЗУТ.
6. Изисквания по КП /кадастрален план/ : НЯМА.
7.Изисквания по ИМ /инфраструктурна мрежа/ :
7.1.СЪГЛАСУВАНЕ НА СХЕМИТЕ ПО Т.7.3 С ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА!
7.2.СЪГЛАСУВАНЕ С РИОСВ – МОНТАНА !
7.3.ДА СЕ ИЗРАБОТЯТ ПЛАН-СХЕМИ КЪМ ПУП ПО ВиК И ЕЛ – ИНСТАЛАЦИИ!

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ /П/
Кмет на община Димово:

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП „ Ремонт на улици в община Димово“

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП „ Ремонт на улици в община Димово“

Прикачени файлове:

Учебни занятия

Учебни занятия

Уважаеми съграждани, във връзка с обявеното извънредно положение и преустановяване на учебните занятия и на определен вид дейности както и ограниченията в пътуването заради нарастващата опасност от COVID -19, Ви уведомяваме, че временно е преустановено изпълнението на следните часове от маршрутното разписание :

ВИДИН – ДИМОВО: 11:45 часа

ДИМОВО – ВИДИН: 14:00 часа