Води

Географското разположение на община Димово обуславя наличието на собствени водни ресурси. През територията на общината протичат река Арчар, река Скомля, река Белщица, река Лом и река Дунав в Арчарския район.
Режимът на речните води е дъждовно-снежен с пролетен максимум на оттока.
Дял във водния баланс на общината заемат и 6-те микроязовира – Върбовчец, Медовница – 2 бр., Шипот, Скомля и Ярловица.
Основен потребител на вода в община Димово е населението и в по-малка част преработващата промишленост в лицето на малките и средни предприятия.

В недалечно минало общината се е характеризирала с добре развито селско стопанство с висок дял на поливни площи. В момента земеделието преживява период на стагнация и е ориентирано главно към самозадоволяване. Поради тази причина, то не се явява голям потребител и съответно замърсител на вода .
Водоснабдяването на населените места в общината се осъществява от три водоснабдителни групи – Бела, Репляна – Чупрене, подгрупа Търговище и група Лом.

Много важна характеристика за община Димово е фактът, че в този регион няма режим на водата. В момента само селата на собствени водоизточници страдат от режим на водата в случаите, когато водоизточниците им пресъхнат или са с изключително нисък дебит поради засушаване.
Качеството на питейните води се изследва от ВиК и ХЕИ – Видин.
Националната автоматична система за екологичен мониторинг /НАСЕМ/ няма пунктове на територията на общината.
На територията на общината няма изградена канализационна мрежа. Частично изградените съоръжения в гр. Димово, с. Гара Орешец, с. Арчар и с. Костичовци, обслужват отделни махали или блокове в по-голямата си част са за повърхностни води. В останалите населени места на общината няма изградени канализации. Домакинствата в по-голямата си част ползват септични ями за отпадните си води. Тези примитивни съоръжения имат пречиствателен ефект около 60%, но само ако се почистват редовно. В противен случай и те допринасят за замърсяване на почвите и въздуха, основно с органични замърсители.

Отпадните и дъждовни (повърхностни) води, които тези съоръжения поемат, се изливат в преминаващите през населените места реки, служещи като естествено „стъпало“ за пречистването им. Тази схема причинява и допълнителна ерозия на почвата.
Съществуващите предприятия не са съществен фактор в замърсяването на водите. На територията на общината няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води. Химическите качества на речните води при преминаването им през общината са много добри.