Почви

Преобладаващи на територията на общината са черноземните, тъмните и светло сивите горски и алувиални почви.
Силно излужените черноземи са основен почвен тип, с мощност на хумусния хоризонт 65-80 см и съдържание на хумус 3-3,9 %, средно запасени с азот и фосфор.
Тъмно сивите горски почви заемат площите западно от приблизителната линия, минаваща край гр. Димово, с. Бела и в района на с. Върбовчец, с мощност на хумусния пласт 30-40 см и хумусно съдържание до 3%.
Светло сивите горски почви заемат високите части на територията на общината в района на с. Гара Орешец.
Алувиалните почви са разположени главно по поречията на реките и района на с. Арчар около река Дунав, с мощност на хумусния слой около 40 см и съдържание на хумус до 5%.

В община Димово няма производства, които да замърсяват почвите с тежки метали (олово, мед, цинк, арсен, кадмий, никел, хром) и нефтопродукти. Възможно е частично локално замърсяване с нефтопродукти в района на Бензиностанция „Петрол“, но за това няма данни. Замърсяването на почвите на територията на Община Димово се дължи главно на неорганизираното ориентиране на твърди и течни отпадъци по производствените площадки на фирмите. Това създава условия, под действието на валежите, в почвата да проникват различни вещества. Направените изследвания показват замърсяване на почвата в минимална степен локално само в границите на производствената зона.

Като единствен значим източник на замърсяване с оловни аерозоли могат да бъдат идентифицирани моторните превозни средства с бензинови двигатели. Потенциално замърсени с олово са земите в крайпътните зони. Подобряване качествата на почвите налага използването на естествени и изкуствени торове. Наторяването е преобладаващо с естествени торове и в умерена степен с изкуствени.
Няма конкретни анализи на почвени проби от района за замърсяване с нитрати.

На територията на общината (гр. Димово, с. Ярловица, с. Воднянци, с. Карбинци и с. Извор) в складове се съхраняват около 30 300 кг. и 3 050 л. растително защитни препарати, с изтекъл срок на годност.
Няма провеждани анализи на почвите за установяване на остатъчно ниво на пестициди в тях.
На територията на общината няма заблатени почви.

Наклонът на терените, обемът и интензивността на валежите в съчетание с почвените условия са част от факторите, които определят интензивността на ерозията. Естествената ерозия се ускорява под влияние на антропогенната дейност. Широколистните гори имат изключителна роля за предотвратяване на ерозионните процеси. Горския фонд заема около 22% от територията на общината.
Няма данни за силно ерозирали почви в района.