Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ с идентификатори 38995.61.20 и 38995.83.7 по КККР на село Костичовци.

О Б Я В А

                Кметът на Община Димово на основание Решение № 73 взето с Протокол № 9 от 15.06.2020 година на Общински съвет Димово

О Б Я В Я В А

                Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти с  с идентификатори 38995.61.20 и 38995.83.7 по КККР на село Костичовци, ниви от ІІІ категория с площ съответно 19,009 декара и 19,002 декара. Начална тръжна наемна цена – не по-малко от 35,00 лева на декар за стопанска година. Стъпка на наддаване – 10% от най-високата предложена начална тръжна цена. Срок на договора – 5 години. Начало на ползването – 01.10.2020 година. Участниците могат да кандидатстват да наемат единия или и двата имота. Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа до 20.07.2020 година от Центъра за обслужване и информация на гражданите в Община Димово срещу 20,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на 134,00 лева се внася в деловодството на общината до 10,00 часа на 21.07.2020 година. Търгът ще се проведе на 21.07.2020 година от 11,00 часа в Заседателната зала на Общината.

За справки и информация – телефон 09341 2260.

Прикачени файлове: