Информация за инвестиционно предложение на „Геопеча“ АД, град София за „Разполагане на мобилен асфалтосмесител и инсталация за циментова стабилизация“, находящи се в поземлени имоти с идент. 14489.53.42 и 14489.53.55 по КККР на с. Гара Орешец, община Димово

Информация за инвестиционно предложение на „Геопеча“ АД, град София за „Разполагане на мобилен асфалтосмесител и инсталация за циментова стабилизация“, находящи се в поземлени имоти с идент. 14489.53.42 и 14489.53.55 по КККР на с. Гара Орешец, община Димово

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и за обществен достъп, и за изразяване на становища от заинтересовани лица
СЪОБЩАВАМ:
„ГЕОПЕЧА“ АД, гр. София е изготвило Информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното си предложение (ИП) за “Разполагане на мобилен асфалтосмесител и инсталация за циментова стабилизация“, находящи се в поземлени имоти с идент. 14489.53.42 и 14489.53.55 по КККР на с. Гара Орешец, община Димово, област Видин.
Пълният текст на Информацията по Приложение 2 е достъпен в техническа служба на Общинска администрация Димово и на интернет страницата на Община Димово.
Становища, забележки и предложения по Информацията в срок до 27.11.2021 г. може да предоставяте в Община Димово и в РИОСВ – Монтана, ул. „Юлиус Ирасек” №4, ПК55, гр. Монтана.

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Кмет на община Димово

Прикачени файлове: