КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА“

Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

а) степен на завършено образование – магистър;

в) минимален професионален опит – 4 (четири) години;

г) ранг – III-ти младши.

Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността. Кандидатът трябва:

а) да е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

б) да е навършил пълнолетие;

в) да не е поставен под запрещение;

г) да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

д) да не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

е) да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

ж) да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

з) да не е народен представител;

и) да не е общински съветник – само за съответната общинска администрация;

й) да не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

к) да не работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

л) да не работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал.4 или чл.81б.

Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: право, юридическа правоспособност.

Допълнителни умения за заемане на длъжността, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за длъжността:

а) стратегическа компетентност;

б) лидерска компетентност;

в) управленска компетентност;

г) ориентация към резултати;

д) компетентност за преговори и убеждаване;

е) работа в екип;

ж) фокус към клиента (вътрешен/външен).

Минимален размер на заплатата за длъжността: 700 лв.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Организира и отговаря за дейността на администрацията, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им, деловодното обслужване, документооборота и общинския архив; дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване; разгласяването и обнародването на актовете на Общинския съвет и на кмета на общината; работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица; поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми; изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или друг нормативен акт.

Начин на провеждане на конкурса:

а) решаване на тест;

б) интервю

Необходими документи за кандидатстване:

– Писмено заявление за участие в конкурс Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл (образец);

– Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл (образец);

– Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен и специалност, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността, копие на документа за юридическа правоспособност;

– Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг.

Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

Място и срок за подаване на документите:

– Адрес: гр. Димово – 3750, ул. „Г. Димитров“ № 137, Център за информация и услуги на гражданите, общинска администрация Димово;

– Лице за контакт: Наталия Кръстева, тел.09341/2260; 0885 524 797;

– Краен срок за подаване на документите: 27.01.2020 г., 17:00 ч.;

– Ден на публикуване: 17.01.2020 г.;

– Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците и всички съобщения във връзка с конкурса: информационното табло в сградата на общинска администрация гр. Димово и интернет страницата на община Димово (www.dimovo.bg).

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ

Кмет на община Димово